Falešné pohledávky od Vaší banky [reloaded]

V ?eské republice práv? op?t probíhá emailová kampa?, jejímž cílem je podvodný zisk finan?ních prost?edk?. Mnoho našich uživatel? dostalo emailovou zprávu, která vypadá zhruba takto:

podvodný email

podvodný email

Jedná se o novou variantu kampan?, o které jsme Vás informovali p?ed 2 m?síci (Pozor na falešné pohledávky od Vaší banky). Zpráva op?t obsahuje spustitelný soubor v p?íloze zabalený v archivu ZIP, po jehož rozbalení a spušt?ní se zobrazí fiktivní Smlouva o p?j?ce a dále probíhá nakažení po?íta?e a stahování dalších ?ástí malwaru.

infekce po spušt?ní

infekce po spušt?ní

Proti této hrozb? se v pr?b?hu dne tvo?í automatické dynamické detekce (Evo-gen, File-Rep/Cloud) a další detekce byly také vytvo?eny (statické stringy, URL adresy, DeepScreen), takže uživatelé AVASTu by m?li být p?ed touto hrozbou chrán?ni. P?esto ale doporu?ujeme za žádných okolností neotvírat podez?elé p?ílohy, jako jsou tyto.

Leave a Reply